Les etapes en les quals es divideix el procés es descriuen individualment tot seguit.
Fases:
 

1. RECEPCIÓ

 

        

 

Per a dur un control de les entrades a la planta de compostatge tots els camions s’han de pesar i identificar segons la ruta de la qual realitzen la recollida de FORM.
També es controla de la mateixa manera tota la fracció vegetal que entra a la planta de compostatge.

 

2. PRETRACTAMENT

 

 

 

Primer de tot, en la FORM es verifica que no entrin materials inadequats i, en cas que n’hi hagi, es descarten. Les restes vegetals són triturades prèviament a la preparació de la barreja.
La fracció vegetal triturada i la FORM es barregen amb l’ajuda un homogeneïtzador tipus UNIFEED. La FORM també pot anar mesclada amb recirculat vegetal provinent de la separació en l’etapa d’afinament. La mescla realitzada està ena una proporció de 3:1 en volum (FORM:FV) ja sigui realitzada amb fracció vegetal com amb recirculat vegetal. Aquesta barreja es per donar porositat a les piles de descomposició i airejar-les. La força mecànica de l’Unifeed, també ajuda a triturar les restes i trencar les bosses.

 

 

 

3. PROCÉS DE COMPOSTATGE

Un cop s’ha realitzat la mescla, aquesta es diposita en l’espai adequat per a començar el procés de descomposició.

 

3.1. DESCOMPOSICIÓ

 

 

La barreja de fracció orgànica i fracció vegetal es disposa en forma de pila i, atès que la fase de descomposició és la fase més activa de tot el procés amb temperatures que poden arribar a 70ºC, periòdicament i segons les necessitats, el material es volteja i es rega.
La durada d’aquesta fase de descomposició és d’unes dues setmanes i les necessitats d’oxigen són elevades. La introducció d’aquest oxigen es realitza a través d’un sistema d’aeració forçada i amb el  mateix volteig. La humidificació de les piles es realitza mitjançant reg localitzat (mànega exsudant).
El reg de les piles, tant de les de descomposició com les de maduració, es fa amb aigua provinent de la bassa d’aigües pluvials (recollida de la coberta de la nau). Només es rega amb lixiviats en el cas que existeixi un excedent d’aquests o bé una manca d’aigua neta les piles de descomposició. El reg amb lixiviats no és viable en les piles de maduració per garantir higinització del compost resultant.
Un cop ha finalitzat la fase de descomposició primària es du a termeuna operació d’eliminació d’impropis abans de continuar el procés cap a la maduració. Aquesta operació és un garbellat amb una malla de 80 mm de llum. El rebuig (o material amb una mida superior a 80 mm) s’envia a dipòsit controlat i el material passant (inferior a 80 mm) és el que continuarà el procés, s’enviarà a maduració.
Aquesta fase dura entre 2 o 3 setmanes.

 

 

3.2. MADURACIÓ


La matèria orgànica comença a estabilitzar-se i acaba de madurar fins que s’obté un compost de qualitat. Baixen les temperatures i la necessitats d’aireig. La durada d’aquesta fase és d’unes 10 setmanes. La ventilació es realitza amb el volteig i el sistema de reg és el mateix que per a la fase de descomposició, i sempre amb aigua provinent de la bassa d’aigües pluvials.

 

 

4. POSTTRACTAMENT

 

 

El post-tractament es realitza quan finalitza tot el procés de compostatge. Es garbella el compost per aconseguir una granulometria homogènia per a poder comercialitzar-lo. El garbell té una mida de 10 mm. La part grollera, que correspon a la fracció vegetal que no s’ha degradat, es recircula i s’incorpora en un nou cicle de compostatge. També s’inclou un sistema d’aspiració de plàstics lleugers, que junt amb els impropis pesants (com pedres i vidres petits) aniran al dipòsit controlat de l’Urgell.