Un dels principals objectius del Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell és reforçar, dins de l'àmbit de les seves competències, la política antifrau en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, a través d'aquesta declaració institucional, vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d'integritat, imparcialitat i honestedat, sent la seva intenció demostrar la seva oposició total al frau i a la corrupció en l'exercici de les seves funcions, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que es relacionen amb ella com a oposada al frau i a la corrupció en qualsevol de les seves formes.

Aquest important compromís, recollit en l'art. 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i que afecta la totalitat de l'entitat i al personal que s'agrupi en les unitats de gestió i execució, té el seu fonament en el deure de tot empleat públic de “vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic, i actuar conformement als següents principis:

Objectivitat.
Integritat.
Neutralitat.
Responsabilitat.
Imparcialitat.
Confidencialitat
Dedicació al servei públic
Transparència.
Exemplaritat.
Austeritat.
Accessibilitat.
Eficàcia.
Honradesa.
Promoció de l'entorn cultural i mediambiental.
Respecte a la igualtat entre dones i homes.”

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de l’Urgell aposta per una gestió i un lideratge basat en l'honestedat i l'ètica perquè només en un entorn ètic i honest serà possible implementar una política tan complexa com la Política Antifrau, necessitant d'un compromís per part de tots els participants i, molt especialment de l'alta direcció de l'organització per a una efectiva implementació d'un sistema antifrau.

L'objectiu d'aquesta política és establir les bases d'una cultura ètica dins de l'organització que promogui comportaments alineats amb els principis anteriorment esmentats, de manera que s'exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol mena d'activitat fraudulenta, permeti la seva prevenció i detecció, i que a més es generin i desenvolupin eines i sistemes efectius per a la seva recerca, de manera que es garanteixi que tals casos s'aborden de manera adequada i en el moment precís.
Així mateix, procedirà a denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que poguessin detectar-se, a través dels canals de comunicació a aquest efecte implantats. Tots els informes es tractaran amb la més estricta confidencialitat i d'acord amb les normes que regulen aquesta matèria.

Bústia Ètica i Antifrau
Les persones físiques o jurídiques que tinguin la consideració de parts interessades del Consorcxi per a la Gestió dels Residus Urbans de l’Urgell podran formular consultes i comunicacions sobre temes relacionats amb el compliment del codi ètic, irregularitats o sospites de frau. Per a fer-ho, us podeu adreçar a la Bústia Ètica i Antifrau del Consell Comarcal de l’Urgell. Aquestes comunicacions davant de la Comissió d’Ètica i Antifrau a través de la bústia electrònica estaran garantides en termes de confidencialitat.

D’altra banda, també podeu adreçar les vostres consultes i comunicacions a l’Oficina Antifrau de Catalunya, i al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF). Trobareu els enllaços a les tres bústies a continuació.

- Bústia ètica i Antifrau del Consorci per a la Gestió de Residus Urbans de l'Urgell

Canal de denúncies anònimes de la Web de l’Oficina Antifrau de Catalunya

- Servei Nacional de Coordinació Antifraude (SNCA), òrgan encarregat de coordinar les accions encaminades a protegir els interessos financers de la Unió Europea contra el frau en col·laboració amb l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF).