La construcció del dipòsit RSU es fa sobre una zona argilosa que és ideal per a rebre aquest tipus de residus. Si la capa d’argiles no és suficient segons paràmetres establerts s’hi afegeix una capa d’argiles compactades. A continuació, es pepara terreny per poder-hi col•locar una làmina sintètica impermeabilitzada per garantir l’estanqueïtat del vas i una capa de graves que té la funció drenant, i tot això es connecta a unes canonades que recullen els lixiviats que desprenen els residus i els condueixen a la bassa de lixiviats.
A mesura que va augmentant la cota de residus es van creixent xemeneies per facilitar l’eliminació a l’exterior del gas metà produït dins l’abocador.
També es van creixent els pous de registre que es construeixen inicialment.
Quan es fa la clausura parcial, es connecten la xarxa de xemeneies i la torxa de combustió del gas metà per a l’eliminació dels gasos que produeixen l’efecte hivernacle.


MODEL DE GESTIÓ DC
 

 

 

 

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ D'UN ABOCADOR RSU