1. DESCRIPCIÓ

 

El dipòsit controlat de residus de la construcció és on es gestiona gestionen els residus que provenen dels productes de la construcció i demolició.
Es consideren residus de la construcció, d’acord amb la normativa, aquells residus que es generen en una obra de construcció o demolició. Cal indicar que no s’inclouen en aquesta definició aquelles terres d’excavació que es destinen a la reutilització a la pròpia obra o en una altra obra autoritzada.
El Dipòsit Controlat de Terres i Runes és de cClasse I

 

2. FASES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.


El dipòsit de residus de la construcció del Consorci està format per diferents vasos, els qual s’han anat construint i explotant a mesura que han assolit la seva capacitat màxima.
 

 

 

FOTOS VAS 1. Parcialment restaurat

VAS 2. Actualment en explotació. Aquest nou vas es pot dividir en 3 parts en funció de la seva preparació per a la recepció del residu de la construcció i demolició.

 

3. COM ESTAN CONSTRUÏTS ELS DIPÒSITS CONTROLATS DE TERRES I RUNES


Els dipòsits controlats de terres i runes són instal•lacions de disposició controlada del rebuig en superfície.
Per a la construcció del dipòsit controlat de terres i runes es prepara el terreny i s’afegeix una capa de graves que té la funció drenant. Aquestes aigües sóon recollides per unes canals que desemboquen a la bassa d’aigües d’explotació de runes.
Posteriorment a l’explotació del vas es procedeix a la clausura parcial, que consisteix en l’adequació del terreny per finalitzar amb la clausura final del vas de runes.

FOTOS DE LA CONSTRUCCIÓ D’E UN DIPÒOSIT CONTROLAT DE TERRES I RUNES.

5. ENTRADA DE RESIDUS

 

QUÈ S’HI POT ENTRAR

Els residus que provenen de la construcció, demolició i excavació com també residus i enderrocs provinents d’obres menors i reparacions domiciliàries.
de procedències de la comarca de l’Urgell.

 

Residus no admissibles en dipòsits controlats de terres i runes

  • Amiant d'aïllament
  • Residus de jardineria i tala de boscos
  • Residus líquids
  • Productes de dragatge
  • Productes procedents de neteges prèvies a l'enderrocament d'instal•lacions industrials.

 

QUI HO POT ENTRAR

Tots aquests ens sempre i que el residu de la construcció sigui generat a la comarca de l’Urgell.

  • Ajuntaments de la comarca de l’Urgell
  • Empreses.
  • Empreses de construcció
  • Particulars


QUÈ HE DE FER PER ENTRAR EL RESIDU?

a)    Si esteu donats d’alta com a clients us podeu dirigir directament a la bàscula del recinte del Consorci (Abocador).
b)    Si encara no sou client heu d’omplir el formulari següent (descargar formulari) i enviar-lo per correu electrònic a cgruu@urgell.cat. Després de la recepció del formulari es procedirà a donar-vos d’alta i se us comunicarà.
 

TARIFA DE PREUS

Descargar tarifa de preus en PDF.