El dipòsit controlat de residus de la construcció és on es gestionen els residus que provenen dels productes de la construcció i demolició.
Es consideren residus de la construcció, d’acord amb la normativa, aquells residus que es generen en una obra de construcció o demolició. Cal indicar que no s’inclouen en aquesta definició aquelles terres d’excavació que es destinen a la reutilització a la pròpia obra o en una altra obra autoritzada.
El Dipòsit Controlat de Terres i Runes és de classe I.