El dipòsit controlat RSU (Residu Sòlid Urbà) és on es gestionen els residus municipals que provenen del contenidor de rebuig de la recollida selectiva.
Aquests són generats als domicilis particular, comerços, hoteleria, mercats, oficines i serveis, i que NO tenen la consideració de residu especial i per la seva naturalesa o composició i es pot assimilar als que es produirien com a residu municipal.
També es considera residu municipal els que es produeixen de la neteja de la via pública, mobles i utensilis.
Els residus originats la indústria estan considerats com a assimilables a residus municipals.
El dipòsit controlat RSU és de classe II limitat al grup 20.