DESCRIPCIÓ

 

El Consorci per a la gestió dels residus urbans de l’Urgell és una entitat pública de caràcter institucional amb personalitat jurídica pròpia.

L’any 1993 es va crear Consorci, constituït per al Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Urgell.

L’any 2003 es van modificar els estatuts del Consorci per variar-ne els seus membres. A partir d'aquell moment el Consorci passa a estar integrat pel Consell Comarcal de l’Urgell i Ajuntament de Tàrrega.

OBJECTIUS

 

Els objectius del Consorci son:

 1. La gestió de l’abocador comarcal de l’Urgell i la construcció, explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions necessàries per fer les operacions de tractament, reciclatge i deposició controlada de residus sòlids municipals i assimilables.
 2. El foment de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus sòlid urbà (RSU) com dels assimilables a municipals que puguin ser acollits.
 3. Autoritzar la deposició de residus sòlid urbà (RSU) i assimilables provinents a la comarca de l’Urgell i recaptar les taxes legalment establertes.

ÒRGANS DE GOVERN

 

El consorci es regirà pels òrgans següents:

 1. La Junta de Govern
 2. El president
 3. El director

La Junta de Govern assumeix la més alta presentació del Consorci i està constituïda pels següents membres:

 • El/La president/a del Consell Comarcal de l’Urgell, que n’ocuparà la presidència.
 • El president/a de la comissió informativa de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Urgell.
 • Una persona lliurement designada pel Ple Comarcal a proposta de la seva presidència, especialment vinculada a la recollida i el tractament dels residus urbans a la comarca.
 • Tres membres de l’Ajuntament de Tàrrega designats pel seu òrgan plenari
 • El Consorci compta amb un secretari i un interventor, que assistiran amb veu i sense vot a les reunions de la Junta de Govern.

INSTAL·LACIONS DEL CONSORCI

 

Les instal·lacions del Consorci comprenen una superfície de 32 hectàrees aproximadament.

Les instal·lacions principals són:

 1.     Dipòsit controlat RSU
 2.     Dipòsit controlat de residus de la construcció.
 3.     Planta de compostatge.
 4.     Recepció-bàscula