5.1. VISITES ESCOLARS I GRUPS

 
Des del Consorci s’ofereixen visites a les instal·lacions per a grups i centres educatius. Aquestes visites consisteixen en un recorregut per les instal·lacions del dipòsit controlat de residu sòlid urbà i de la planta de compostatge. En la visita al dipòsit controlat de residus sòlids urbans es mostra com es construeix un dipòsit sobre el terreny i com es gestiona el residu entrant. També s’explica la problemàtica de gestionar aquests residus i els costos econòmics i mediambientals que ocasionen, els quals es disminuirien si es practiqués millor el reciclatge. En la visita a la planta de compostatge es pot fer el seguiment del procés de compostatge de la Fracció orgànica i la Fracció vegetal. Aquí s’aprecia el volum d’impropis (altres residus que no són fracció orgànica, plàstics, etc.) que hi ha a la fracció orgànica. També es pot manipular el compost resultant, apte com a adob per als camps, horts i jardins. Aquestes visites a les instal·lacions del Consorci són activitats incloses en el Programa Comarcal de Suport a l’Educació, organitzat pels Consell Comarcal i el Servei Educatiu de la comarca de l’Urgell.

La visita completa dura dues hores aproximadament, si només hi ha un grup, i una hora si es poden fer dos grups.

Per poder gestionar les visites, cal fer una petició amb antelació a través del formulari visita adjunt i enviar-lo per correu electrònic a cgruu@urgell.cat


http://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/general/visites-a-la-planta-de-compostatge/ http://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/?s=RESIDUS
http://serveiseducatius.xtec.cat/urgell/categoria/programa_comarcal_educacio/